ORD, UTRYKK OG BENEVNELSER  00-000-004

I vår bransje er det gjennom mange år blitt mange 'slang', utrykk og benevnelser på ventiler og  armatur. Mange av disse er egentlig feil , men er i daglig bruk, så man må derfor hele tiden ta hensyn til disse i det daglige.
På understående link har vi forsøkt og lage en liten ordliste hvor disse utrykk er satt i system  ORD&UTRYKK 

Understående ord og utrykk er et forsøk på og sette litt i sammenheng det mangfold av benevnelser og utrykk som ofte er benyttet på en ventil eller et armatur.
Det er i de fleste tilfeller meget vanskelig og gi en god forklaring på disse 'hovedtrekk' som definerer disse utrykk eller benevnelser

Den mest effektive benyttelse av denne siden er og benytte nettleserens innbyggede søke redskap. 
Velg, rediger og søk på denne siden , og du vil få ett oppslag på den tekst du søker på 

-B-

Bistabil, Dobbeltvirkende
Benevnelse benyttet både for magnetventiler og aktuatorer, og refererer ofte til en til en ventil med sleide som beveger seg mellom to posisjoner uten noe form for returfjør.
Eksempel er en magnetventil med to spoler. Denne ventilen må aktiverest gjennom strøm på spolen . Strøm på spole 1, sender sleiden i en endeposisjon og der blir den stående til den får magnetkraft fra den motsatte spolen.
Det samme gjelder aktuator. Sleiden bli sendt til en posisjon ved hjelp av luftrykk på ene siden av sleiden. for å endre posisjon MÅ disse ventiler  ha luftrykk eller spenning på motsatt side .
En bistabil ventil er dermed en ventil som ikke har noe 'akkumulert'  kraft som vil bringe den tilbake i en utgangsposisjon.

Belgtettende
Belgtettende ventil er helst benevnelse på en ventil hvor PAKKBOKSEN mot spindel er beskyttet av en belg. 
Vi snakker ofte her om ventiler i forbindelse med høyer tempraturer, som damp etc.
fordelen med belgtetting er at spindeltettning har en primær beskyttelse fra mediet.

Bunnventil
Bunnventil, Fast stengbar stengeventil , montert mot skuteside under vannlinje. Leverest alltid med sertifikat
Bunnventil har som funksjon og ta Sjøvann INN bak skuteside.

-F-

Fail-Safe Close/Open

Normally-Closed Valves, Normally-Open Valves, and Valves that can be Converted between Normally-Open and Normally-Closed

Actuated or automatic valves that revert to a pre-determined position after the actuating force is removed are referred to as "fail-safe" valves. The most common type is "fail-safe normally-closed." On the other hand, "fail-safe normally-open" valves are much less common, but are equally important. These are often found in cooling systems, or are used where flow is shut off only for periodic maintenance, etc. Some valves, such as spring-loaded air actuated ball valves, can be converted between types.

The illustration above shows two air-actuated shut-off valves, identical but for the fact that one is normally-open and the other is normally-closed. The only real difference between the valves is the location of the spring in relation to the piston. Because these valves use compressed air to overcome the spring force, the air acts on the opposite side of the piston. If you study the valves, you can see where the air is fed in.

 

Filter, Grovfilter, Trykkfilter,Mudboks, Mudbox, Skråfilter
Filter finnes i mange utførelser. Ved valg av filter er det to viktige faktorer som spiller inn og må vurderest og tas i betraktning :
- Trykk
- Krav til filtrering
Når disse to krav er spesifisert og klarlagt har man muligheter og gjøre en grovsortering av typen filer man er ute etter :
- Mudbokser, Grovfiler, Finfiler
- Trykkløse eller Trykkfiler

Filtrering : Her snakker man om en uendelig  mengde med filtreringsgrader.
                    Filtreringsgrad er den finhet mediet som vi vil filtrerer skal pressest
                    gjennom  og når vi snakker om filtrerest 'gjennom' snakker vi ofte om
                    maskevidde.
                    Ett filter med makskevidde kan gjerne være en flettet duk eller ett
                    fibervevet  element.
                    Man snakker her om filer med maskevidde fra 1 cm ned til 1/10.000 mm
                    Andre benevnelser som benyttes er MESH som er en referanse mot
                     maskevidde
                    Det er viktig og påtenke at jo finerer maskevidde man har så vil man få
                     et  større trykkfall over filteret. (Se trykkfall )

Flowmeter eller Mengdemåler ??
I daglig tale så skal man gjerne bestille et flowmeter.... men hva skal man egentlig bestille ??
Flowmeter, måler flow kontinuerlig i en ledning i eks. l/min
Mengdemåler måler mengde,, måler mengde som går gjennom en ledning i eks. L.
Om man ønsker måling av eks. l/min så er man ute etter et FLOWMETER
Skal man vite hvor mange L som atrømmer gjennom en ledning, så er man ute etter en mengdemåler.
Disse måler kan selvfølgelig kombinerest , men regelen er
FLOW = Mengde/enhet (eks. L/Min)
MENGDE= Mengde (eks. L, M3, fra startpunkt til sluttpunkt),, ref : bensinpumpen du fyller bensin fra har en mengdemåler, slik at du ser hvor mye du skal betale for ....
Mengdemålere har oftest to telleverk, ett som er totalisert og ett nullstillbart
Ventiler hva er det ??
Ventiler blir brukt til å kontrollere eller isolere bevegelige medium, og finnes overalt i dagens samfunn. Eksempler på medium finnes det uendelig av, typiske kan være: vann brukt av husstander, luft i bildekk, bensin, flytende metall etc. Fra de første ventiler som ble brukt til å kontrollere vann og frem til i dag, har det vært en stor utvikling i de krav som blir stilt til ventiler. Ventiler har hele tiden bygget på de samme prinsipper, men nye bruksområder har gitt et stort spekter av detaljforskjeller. Utfordringen har ligget i å tilfredsstille strenge krav til lekkasje fra medium som kan ha høye trykk, og som kan gi korrosjon og erosjons problemer. På verdensbasis er det stor omsetning av ventiler, og en stor andel av omsetningen går på vedlikehold og utskifting av gamle ventiler til olje og gass anlegg. For hvert år omsettes det for opp mot en milliard NOK i ventiler for nybygde olje og gass relaterte anlegg i Norge. For eksisterende anlegg er den anslåtte omsetning på rundt en halv milliard NOK, fordelt på utskifting av deler og hele ventiler. Den store omsetningen til vedlikehold og utskifting, gjør at ventilleverandører sikrer seg store inntekter på salg av reservedeler. Dette er en situasjon som leverandører gjør sitt ytterste for å beholde gjennom justering av pris og kvalitet på nye ventiler. Ventilleverandørbransjen er preget av mange aktører med sine egne små detaljforskjeller. Fortreffeligheten for disse detaljene blir fremhevet med pågående markedsføring. Dette har gitt seg utslag i mye synsing i hva som er bra og dårlige ventiler for ulike bruksområder. Intensjonen med dette kompendium er ikke at en skal kjenne alle detaljer som finnes om ventiler, men at en skal kunne være i stand til å gjøre en kritisk vurdering av de vanligste ventilers virkemåte. Det er også intensjonen at en skal kunne gjøre en vurdering av ventilvalg og hvordan ventiler bør behandles i de ulike steg av byggeprosessen. I fagmiljø for ventiler er veldig mange navn og begreper på engelsk språk, dette gjelder også i norske miljø. Av denne grunn blir det bevisst brukt en del engelske navn og begreper i dette kompendium. 

Ventiltyper : 
Ventiler kan deles inn i tre hovedgrupper. Dette er åpen/stengt ventiler, reguleringsventiler og sikkerhetsventiler. Åpen/stengt ventiler skal kun brukes til å blokkere en strøm fullstendig, eller tillate at mediet kommer upåvirket forbi. Reguleringsventiler er laget for å regulere strømningvolum ved å skape et trykktap, eller å tillate strømning i en bestemt retning. Sikkerhetsventiler skal hindre trykkoppbygging som overstiger designkriteriene for systemet. 
Ventiler fra de tre hovedgruppene er vanlig å dele inn i ventiltyper. For åpen/stengt ventiler har vi: 
• sluseventil (gate) 
• kuleventil (ball) 
• spjeldventil (butterfly) 
• pluggventil 

For reguleringsventiler har vi: 
• seteventil (globe) 
• nåleventil (needle) 
• membranventil (diaphragm) 
• tilbakeslagsventil (check) 
• strupeventil (choke) 

For sikkerhetsventiler har vi: 
• PSV 
• HIPPS 

En typisk ventil består av blokkeringslegeme, sete, spindel (stem), spindeltetning og ventil hus. Figuren under viser en skisse for en wedge gate ventil med typiske ventilkomponenter. 

Yoke prinsippet
Dette kjennetegnes ved et forhøyet vridmoment, der det trenges, i begynnelsen og slutten av hver manøver
Dette øker sikkerheten , spesiellt i applikasjoner hvor ventilen har vært stillestående i lengre perioder
Det forhøyede momente oppnås gjennom den spesielle konstruksjonen med 
skråstillet spor i momentarmen

Tannstang-prisipp
Dette kjennetegnes ved at momentet er linjært over hele bevegelsen. Kraften fra stempelene overførest gjennom en pinion


Monostabil, Enkeltvirkende, Unistabil
Motsvarende til Bistabil og dobbeltvirkende har disse ventiler  en innebygget fjør .
Når ventilen blir ativert og brakt i en posisjon, så komprimerest denne fjøren med nok kraft til og bringe ventilen tilbake i utgangsposisjon , ved tap av luftrykk eller magnetkraft.
Disse ventiler benyttes ofte der det er krav til og sette en ventil i en gitt posisjon ved en feil-situasjon e.l
Eks. Styrte ventiler i kollisjonskott ombord i båter er ofte med enkeltvirkende aktuatorer.
Ved en situasjon hvor man mister luft , spenning, vil disse ventiler gå i en forutbestemt posisjon, vanligvis lukket.
En MONOSTABIL ventil er dermed en ventil som har 'akkumulert'  kraft som vil bringe den tilbake i en forutbestemt utgangsposisjon.

 
Namur/Ikke Namur  :
Betegnelse for en felles ansluttning av eksempelvis magnetventiler mot aktuatorer.
En pneumatisk aktuator med namuransluttning har ett bore-bilde og luftansluttning i henhold til faste mål , som igjen stemmer med en magneventil's ansluttnings side.
Se arrangement for Namur mounting Pattern 


Overbord eller bunnventil ??
Begrepet Overbord og Bunn (ventiler) kan være forvirrende og ikke entydig i alle sammenheng.


Overbordventil

I kortversjon så er en overbordventil er en Stengbar Non-Return ventil som står mot skips-side over vannlinje .
Overbordventiler leverest alltid med sertifikat i.h.t klassekrav .
Overbordventil har som hensikt og kaste medie ut over skuteside

Overbordventil under vannlinje ???
 

Trykkfall :

 Trykkfall vil man ha over alt som er gjenstand for gjennomstrømmning av væske, luft eller gasser.
Eks : Rør, Rørbend, ventiler m.m.m
Trykkfall kan best beskrives med : Inngående trykk - utgående trykk = Trykkfall også benevnt som Delta P .
Trykkfallets økning kan enklets forklarets med at dette øker etter som vanskligheten for gjennomstrømming øker, d.v.s at kriker og kroker øker trykktapet.
Trykkfall er noe av det viktigste man må ta i betraktning når man tenker ventiler og armaturer generellt. 
Seteventil, Globevalve, Stengeventil
En seteventil er i hovedtrekk en ventil som har et sirkulert sete.
Dette kan være en manuell stengeventil eller en automatisk stengeventil eller åpneventil som for eks en sikkerhetsventil.
Fellestrekket med en seteventil er selvfølgelig det sirkulære setet som 
 
- Løs Kjegle
Med løs kjegle menes som oftest en ventil i av Non-Return type , d.v.s Tilbakeslagsventil. Kjeglen d.v.s ...............

- Kjegle
[bilde kjegle]

- Hurtiglukkeventiler , Quick-Closing 
...

Tilbakeslagsventil,Non-Return,
...
..

Sikkerhetsventiler, Overstrømsventiler, Avlastningsventiler
..
..

Reduksjonsventiler, Trykkreduksjonsventiler

- Ventilkasser
   Ventilkasser Lensekasser / Bilgekasser
                          Vekselventilkasser / Cross-Over
WAFER/ LUG
Wafer & Lug er benevnelsen på type inspenning/Innfesting mellom flenser .
Wafer : Innspenning mellom flenser, lange gjennomgående fri-bolter
LUG : Ventil med gjengeører , bolter inn fra hver side 

Wafertype

Lugtype

Turbiditetsmåling - litt teori . . . .

Ved turbiditet forstås vannets uklarhet, som  skyldes innhold av ikke oppløst, meget fint fordelt fast stoff (svevestoffer). Lys som sendes gjennom slikt forurenset vann blir delvis avbøyd (scattered). Turbidetsmålere benytter ofte en føler, som fanger lys som  er avbøyd 90°

Med en turbiditetsmålere kan du på en enkel måte verifisere hvor mye partikler det er i en væske, d.v.s hvor klar væsken er. Prøven fylles opp i en liten beholder som settes inn i tubiditetsmåleren og deretter leses måleverdien av på displayet.

  

Turbiditet er en viktig parameter for vannkvaliteten, både drikkevann og i forbindelse med de forskjellige faser i rensningsanlegg. Den gir en indikasjon om den totale grad av forurening, men ikke av noen enkelt forureningskilde.

Iht. ISO standarden måles turbiditet i FTU (Formazine Turbidity Units). Verdien av denne enhet er identisk med enheten NTU (Nephelometric Turbidity Units), som bl.a. benyttes i USA.
WHO angiver 5 FTU som referanse for vand som handelsvare. Denne verdi er fastsatt ut fra en estetisk vurdering. Ut fra et hygenisk synspunkt anbefales 1 FTU  som grenseverdi.

 

Pådragsorgan
Noe som gjennom tilført enegi er med på og bevege/forflytte en ventil's kjegle innom sitt bevegelseområde.
Pneumatisk, Hydraulisk, Elektrisk Aktuator for liniær eller roterende bevegelse av en ventils spindel.
En termodynamisk membran kan også være ett pådragsorgan
L-Løp/T-Løp
Dette er benevnelsen på en 3-veis ventil og da veldig ofte en kuleventil eller en kik-ventil

The difference between the flow coefficient Cv and Kv.

For control valves it is often convenient to express the capacities and flow characteristics in terms of a

bullet

flow coefficent Cv

defined as

bulletthe flow of water at 60 oF in US gallon/minute at a pressure drop of 1 lb/in2 across the valve.

The metric equivalent called the

bulletflow factor Kv

defined as

bulletthe number of cubic meters per hour of water at 20 oC which will flow through the valve with a pressure drop of 1 kg/cm2 (1 bar).

The connection between Cv and Kv can be expressed as:  

bullet

Cv = 1.16 Kv

bullet

Kv = 0.853 Cv

WOG
WOG - A pressure rating in psi for valves. W. Water, O. Oil, G. Gas(04011)